Skapa en blomsteräng

Blomsterängar är ett biologiskt kulturarv från den tid då bönderna skördade vinterfoder till sina kreatur där. Blomsterängar, eller slåtterängar, var vanliga för femtio år sedan och det lever kvar en förkärlek till dessa blomstrande ängar och hagar hos oss. Så varför inte låta en del av din trädgård fyllas av denna mångfald av växter som lockar till sig nyttiga insekter.
Blomsteräng på bionedbrytbar duk där vi har paketerat en färdig blomsteräng av svensk karaktär. Förutom långstrågräs har vi blandat in vallmo och andra vanligt förekommande svenska blommor. Kan appliceras på ytor upp till 45° lutning.

Produktfördelar

 • Biologisk mångfald, ängar gynnar pollinatörer och ett varierat djurliv
 • Återskapa ängsmiljöer, restaurera och komplettera din ängsyta/kulturmiljö
 • Minimalt med skötsel, kostnadseffektivt jämfört med gräsytor
 • Snabbt resultat direkt, färdig äng från första dagen
Ängsblommor

Att anlägga en blomsteräng | En vacker blomsteräng är ett fint inslag i en trädgård. Vi hjälper dig att lyckas!

Bäst resultat uppnås på näringsfattig jord som ska vara fri från fleråriga rotogräs såsom kvickrot, kirskål och tistlar. Underlaget ska vara jämnt så att ängsmattorna får bra jordkontakt.

Bästa tid för utläggning är vår och höst. Ängsmattorna ska läggas tätt, kant i kant ovanpå det väl förberedda underlaget.
I branta slänter bör mattorna förankras med exempelvis nedbrytbara pinnar , se vidare under förankringsfäste/nedbrytbara pinnar .

Direkt efter montaget ska ängsmattan vattnas igenom. Under efterföljande veckor vattnas efter behov.

Praktiska råd

 • Rensa bort ogräs
 • Rulla ut och täck lite med gjord
 • vattna och få en perfekt blomsteräng
 • Slå med lie när allt har blommat färdigt och fröna har mognat
 • Låt klippet ligga kvar en tid så att alla frön ramlar ur och hamnar på marken. Sedan tar du bort växtresterna
Blomsterängsblandning

Rulla ut och täck lite med gjord

Blomsterängsblandning

Vattna

Blomsterängsblandning

Perfekt Blömsterängs

Innehåll Blomsterängsblandning för blomning första sommaren
 • Blomsterlin
 • Blåklint
 • Klockfacelia
 • Majsvallmo
 • Ringblomma
 • Rosenskära
 • Sommarslöja
 • Sommarkokardblomster
 • Strandkrassing
 • Sömntuta
 • Tigeröga
Innehåll Blomsterängsblandning Årligt och flerårigt som blomstrar nästa sommar ( perenne)
 • Äkta johannesört
 • Åkervädd
 • Backglim
 • Blåeld
 • Blåklint
 • Brudbröd
 • Brunört
 • Cikoria
 • Färgkulla
 • Gökblomstret
 • Gulmåra
 • Gullviva
 • Käringtand
 • kungsmynta
 • Liten blåklocka
 • Klätt
 • Majsvallmo
 • Myskmalva
 • Nässelklocka
 • Prästkrage
 • Rödklint
 • Röllika
 • Rödblära
 • Rödkämpar
 • Smällglim
 • Skogsförgätmigej
 • Stor blåklocka
 • Tjärblomster

Snabbt resultat direkt | Artrika ängar gynnar våra livsviktiga pollinatörer.

Med våran prefabricerade ekorullar ängsmatta skapas en naturlig och vacker ängsmiljö.
Ängen ger en rik och fin blomning under stora delar av säsongen och har ett lågt skötselbehov. Ängsvegetation är både art- och färgrik och drar till sig ett varierat djurliv som exempelvis fjärilar, skalbaggar och steklar.

Ängsvegetation motverkar effektivt yterosion samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas. Mattan rotar sig snabbt på sin nya plats. Mattan kan anläggas på både flacka ytor och i branta slänter och förankras vid behov i underlaget med nedbrytbara pinnar.

Hög kvalitet

Vi har färdiga blomsterängar på duk som bara kan rullas ut på ogödslad jord. Vi har även fleråriga blomsterfröblandningar av vildängsblommor i olika konstellationer. Vacker soläng, Kalkmark/ Hedemarksäng, Allmän Äng eller Vacker vägkantsäng.

Var kan ängs anläggas?

Det är bara fantasin som sätter gränser. Ängar kan anläggas i flera olika miljöer. Så som torra och magra vägslänter, i våtmarker och översilningsytor eller i
park- och trädgårdsmiljöer.

Ängsrullar kan omfatta stora ytor i infrastrukturprojekt eller bara utgöra en liten del av en park. Ängsrullar finns vid skolor, i bostadsområden, golfbanor, stadsparker och trafikmiljöer mm.

Innan du rullar ut

För bästa resultat bör du rensa ytan från ogräs. Avvakta sedan två till tre veckor innan du sår, då hinner de ogräsfrön som redan fanns i jorden gro och du kan enkelt ta bort dem. Efter hand som ängsväxterna etablerar sig blir det svårare för oönskade växter att komma in. Om du har gott om tålamod kan du låta marken ligga i träda ett år innan du sår för att bli av med kvickrot, tistlar och andra besvärliga ogräs. Är jorden näringsrik kan du odla potatis året före då det luckrar upp jorden och förbrukar mycket av den näring som finns i jorden. Det absolut bästa underlaget är en näringsfattig, sandblandad mulljord. Ren sandjord förbättrar du med ogödslad torv eller gräsfri kompost, har du lerjord ska du istället blanda upp den med grovt grus.

Sådd

Blomsteräng ska sås glest så kombinera med grässådd för att binda jorden och hindra ogräs från att etablera sig. En bra blandning är cirka 100 gram blomsterfrö och 500-800 gram gräsfrö till en yta på 100 m2. Weibulls Fritidshus är en gräsfröblandning som är särskilt lämplig för torra, magra och skuggiga lägen och passar därför mycket bra till blomsterängar. Weibulls blomsterängsblandning består av både ettåriga och fleråriga sorter som självsår sig. Lin och blåklint är två av de ett-åriga sorterna och hör ursprungligen hemma på åkern men då de blommar första året ger de ett visst skydd åt de långsamväxande arterna. Du kan så både på våren och hösten men vid höstsådd utvecklas endast de fleråriga sorterna då de ettåriga inte klarar vintern.
Ängsblommor
Ringblomma är en traditionell, ettårig sommarblomma som används både som prydnads- och som nyttoväxt. Blommar från högsommar till hösten.
sommar blomsteräng
Den ettåriga vallmon brukar börjar blomma 10-12 veckor efter sådd lite beroende av sort, hur ljust de står och hur bra vädret varit.
blaklint
Blåklint är en ettårig växt men återkommer ofta år efter år i en trädgård till följd av att den frösår sig själv.

Skötsel

Ängen ska slås en gång per år för att bibehålla örtfloran och gynna den framför gräs och ogräs. Använd skärande redskap
 • Slå ängen när de flesta örterna har blommat över (augusti-september)
 • Klipphöjden bör vara 6-8 cm
 • Ta bort allt hö
 • En äng ska normalt inte gödslas
När din blomsteräng väl etablerat sig kräver den inte mycket skötsel. Ängsblommor trivs bäst i en mager växtmiljö så gödsla inte, det gynnar tillväxten av ogräs. När säsongen är över ska ängen slås med lie, eller den modernare varianten röjsåg, och klippet ska ligga kvar ett tag så att det hinner fröa av sig. Slår du ängen för tidigt kommer de senblommande arterna försvinna efterhand. Om man inte slår ängen kommer den växa igen med gräs och buskar. Klippet ska inte ligga kvar för länge då det förmultnar, gödslar ängen och riskerar att kväva annan vegetation. För bort klippet och lägg det med fördel i komposten för att återanvändas i din trädgård. Kom ihåg att det kan ta flera år innan du får bra balans mellan de olika blommorna och gräsen, men ge inte upp! En äng är levande och förändras hela tiden – väder, vind och andra yttre förhållanden påverkar resultatet från år till år.

Prova gärna Turfquick Blomsterängsblandning produkter!

Blandade ettåriga och fleråriga blomsorter som sniglar undviker att äta. Perfekt att så på utsatta platser i rabatt eller i flera rader som inramning runt grönsakslandet. Skär av blommorna en tid efter de blommat över.

Blandningen innehåller bland annat Solhatt, Ringblomma, Jungfrun i det gröna och Brudslöja.

Så i rader eller grupper efter luckring och vattning av jorden. Gror efter 10 – 28 dagar vid 15 – 20 grader. Så glest så undviks en senare gallring. Blanda före sådd och för jämnare spridning över växtytan blandas fröerna med torr sand. Håll sådden fuktig några veckor, tills alla arter grott, då de har olika lång groningstid.